Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
MÜBADELE İLANI
 
                                      MÜBADELE İLANI
                                                      ÇANKIRI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

 

İl Emniyet Müdürlüğümüz kuvvesinde kayıtlı ve tamiri ekonomik olmayan 10(on) adet muhtelif marka ve modelde taşıt ile Emniyet Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan ve yıpranan taşınır mallardan HURDA durumda olanların ayrıştırılması sonucu elde edilen, yaklaşık 12.760 kg hurda demir, yaklaşık 2.800 kg hurda alüminyum, yaklaşık 1.540 kg hurda araç parçası, yaklaşık 30 kg hurda bakır kablo ve 300 adet hurda araç lastiğin, Şartnamede özellikleri belirtilen dizaynı yapılmış Volkswagen Caravelle Comfortlıne (8+1) 140 PS Araç ile mübadelesi, 4645 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait  Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri İle Hizmet Satışına Dair Kanun  ve bu Kanun’un uygulanmasına ilişkin, 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik  uyarınca yapılacaktır.

 

1-İdarenin

 

a) Adresi

: İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Pilot Üsteğmen Erdem ÖZTÜRK Sokak No:1    Çankırı

b) Telefon ve faks numarası

: 0 376 213 22 22  – Fax : 0 376 212 32 32

c) Elektronik posta adresi

:

2-Mübadele konusu malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

İl  Emniyet Müdürlüğümüz kuvvesinde kayıtlı ve tamiri ekonomik olmayan 10(on) adet muhtelif marka ve modelde taşıt ile Emniyet Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan ve yıpranan taşınır mallardan HURDA durumda olanların ayrıştırılması sonucu elde edilen, yaklaşık 12.760 kg hurda demir, yaklaşık 2.800 kg hurda alüminyum, yaklaşık 1.540 kg hurda araç parçası, yaklaşık 30 kg hurda bakır kablo ve 300 adet hurda araç lastiği

b)Teslim Etme ve Teslim Alma  yeri

1) Mübadelede teklif edilen taşıt ve mal/malzemeler Çankırı Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

2) Mübadele karşılığı verilecek taşıtlar, mal/malzemeler Il Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ankara yolu 3.km  adresinden,

c) Teslim Etme Tarihi

 

d) Teslim Alma Tarihi

Mübadele karşılığı alınacak olan taşıt ile mal/malzemeler (15) gün içinde teslim edilecektir.

Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemelerin, mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (15) gün içinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.  

3-Mübadelenin

 

a) Yapılacağı yer

İl Emniyet Müdürlüğü 1 Kat, Şehit Pilot Üsteğmen Erdem ÖZTÜRK Sokak No:1 / Çankırı

 b) Tarihi ve saati

: 26.05.2015 günü Saat : 14.00

   

   4- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

    Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

            a) Teklif mektubunu,

b) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 3’ü oranından az olmamak üzere geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

         1) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza beyannamesi,

       2) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,  bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicili Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

 

         1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

      2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortaklarının tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi,

e) Tebligat adresini gösterir belgeyi,

f) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini,

g) İhale dokümanı satın alındığına dair belge sunmaları zorunludur.

   5- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

  6- Mübadele dokümanı adresinde görülebilir ve 20,00.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

  7- Teklifler, 26.05.2015 günü Saat 14.00’a kadar İl Emniyet Müdürlüğü 1. katta bulunan Lojistik Şube Müdürlüğü Şehit Pilot Üsteğmen Erdem ÖZTÜRK Sokak No:1 / Çankırı adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  8- Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

   9- İstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin %3’ünden az olmamak üzere oranında geçici teminat vereceklerdir.

  10- Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

   11- Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.

   12- Mübadelesi yapılacak olan taşıtlar, ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 16:30 saatleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ankara yolu 3.km adresinden görülebilir.

    13- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 
  • CİMER Başvurusu
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • UPEM
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • KGYS